Премини към съдържание

ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ


Препоръчано мнение

  • Admin

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ

„ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ"

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ФИРМЕН ЗНАК И ПЕЧАТ, ФИНАНСИРАНЕ

 

1. Сдружение „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза, регистрирано по българското законодателство/ЗЮЛНЦ, чл.1 и чл.19/ с цели:

Разгръщане на социална активност, на физически и юридически лица – собственици на автомобили„Мицубиши". Разширяване на знанията им и насърчаване на интереса им към марката. Повишаване на автомобилните им умения и квалификация, с цел избягване възникването на пътно-транспортни произшествия. Организиране и развиване на взаимодействията между членовете на Сдружението и любителите на автомобилите„Мицубиши", насърчаване на техните творчески, културни и лични контакти.Осъществяване, подпомагането на инвалиди и социално слаби лица – нуждаещи се от допълнителни грижи. Установяване на контакти и връзки с други сродни организации и институции с цел съвместни действия за подпомагане на своите членове и осъществяване на целите на Сдружението.

 

2. Пълното наименование на Сдружението е „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ". То може да се превежда на други езици и да се изписва на латиница.

 

3. Сдружението има фирмен знак, чието графично изображение е прието от УС. Фирменият знак се поставя на всички бланки и материали, изходящи от името на Сдружението.

 

4.Сдружението има кръгъл печат с околовръстно изписване на текста „FAN CLUB MITSUBISHI BULGARIA", а в средата е нанесен запазения знак на марката „Мицубиши".

 

5. Седалището и адреса на управление на Сдружението е град София, жк Младост 1, бл. 43

 

6.Единен Индентификационен Код на Сдружението – ЕИК 175198272

 

7. Сдружението се финансира от членския внос на своите членове и от дарения.

 

8.Набраните средства се разходват за издръжка на Сдружението и за мероприятия на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

 

9.Сдружението организира общуването на членовете и почитателите на автомобилите „Мицубиши", посредством официалния си сайт - http://www.mitsubishibg.com/,както и на страниците на публичния форум съм сайта - http://www.mitsubishibg.com/forum/.

 

 

II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

1. Управителният съвет на Сдружение „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" се състои от Управител, Зам.управител и трима членове.

 

2. Мандатът на управителите е безсрочен, а на останалите членове на УС - три години.

 

3. Длъжностите „управител"и„зам.управител" се заемат от:

 

Управител– Светозар Ангелов Ангелов и Зам.управител - ТеодораСтефанова Ангелова.

 

4. Членовете на управителния съвет се избират с 2/3 болшинство, от гласувалите действащи членове на клуба.

 

5. Избирането на тримата членове на УС става с гласуване, по електронен път, в нарочно създадена тема в раздела за членове на електронния адрес на форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", виж пр.№ 9 .

 

6. Всички членове на УС следват основната цел на клуба – популяризирането на автомобилите Мицубиши в страната и консолидирането на феновете на марката.

 

7. УС създава, подържа и финансира сайта на сдружението и прилежащия форум.

 

8. УС на Сдружението определя членския внос за членовете на Сдружението ежегодно, като го оповестява на видно място, на електронния адрес на форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", в темата за заявления за нови членове, най-късно до 01 септември на предходната година.

 

9. УС на Сдружението организира общи срещи за своите членове и неорганизирани любители на автомобилите„Мицубиши", насърчава екипната работа и взаимната помощ между почитателите на марката в страната и чужбина, организира набирането и разходването на средства и стоки, предназначени за социално значими каузи.

 

10. При необходимост от набиране на допълнителни средства за съпътстващата дейност на Сдружението или за финансиране на значими социални прояви организирани от „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", УС може да актуализира предсрочно размера на членския внос, както и да събира целеви допълнителни вноски.

 

11. Членовете на УС могат да дадат своята оставка писмено на Управителя на Сдружението.

 

12. Длъжностите Управител, Зам.управител, член на УС, член на Сдружението са неплатени и доброволни.

 

13. Всяко решение на УС се взема само чрез проведено гласуване от всички членове на съвета. Решението се счита за легитимно, при събрани четири гласа „ЗА".

 

14. При вземане на решения от УС и/или гласувания касаещи дейността на Сдружението/без промяна на този Устав/, Управителят има право на два гласа.

 

15. В края на всяка календарна година, до 31 декември включително, в нарочно създадена тема на адрес http://www.mitsubishibg.com/forum/ в специализирания раздел за членове, УС на Сдружението излиза с годишен отчет за дейността на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", включващ организираните за периода дейности, прояви, кампании както и финансов отчет за събраните и изразходваните средства.

 

 

III. ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА

 

1. Членуването във „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" е доброволно.

 

2. Членове на Сдружението могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, любители на автомобилите „Мицубиши", които спазват устава на Сдружението.

 

3. Членове на Сдружението се приемат, единствено след подаванена типово заявление /приложение 8/ по електронен път, до УС на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", в нарочно създадена тема на електронния адрес на форума - http://www.mitsubishibg.com/forum/ .

 

4. Заявлението се обсъжда от УС на Сдружението и решение по него се взима в 7/седем/ дневен срок, считано от деня на подаването му. Одобрението на кандидата става чрез гласуване, с минимум четири гласа „ЗА" от членовете на УС.

 

5. Критериите, според които УС взима решение за отказ или одобрение на новия член са - шест месеца активен потребителски стаж във форума и/или поръчителство от член на Клуба, съпричастност на кандидата към целите на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", добронамерен или конфликтен е при изявите си във форума или на общи срещи на любителите на марката, отношение към автомобилите „Мицубиши", желание да участва в клубни прояви и ясно изразени публични позиции, по въпроси свързани с дейността на Сдружението и автомобилите „Мицубиши".

 

6. Решението, относно заявлението на кандидата се оповестява в темата, определена за кандидатстване на новите членове. То не подлежи на обсъждане. При отказ за членство, кандидатът може да подаде ново заявление, но не по рано от 6/шест/ месеца, следващи отказа.

 

-ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

1.Всеки член има право, да изисква от УС на Сдружението информация, касаеща дейността на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

 

2. Всеки член има право да участва при гласуването и взимането на решения по общи въпроси, касаещи дейността на Сдружението, в нарочно създадени теми на адрес http://www.mitsubishibg.com/forum/в специализирания раздел за членове. Всеки член има право на един глас.

 

3. Всеки член на Сдружението може да бъде избран за член на УС.

 

4.Всеки член на Сдружението може да привлича спонсори, дарители или да уговаря търговски отстъпки в полза на всички членове; може да привлича физически и юридически лица, които с програми, проекти или мероприятия да допринасят за по-доброто развитие на Сдружението или изпълнението на социално значими проекти, инициирани от „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

 

5. Членовете участват в мероприятията на Сдружението, съобразно своите възможности и желание.

 

6. Членовете получават клубна карта, удостоверяваща членството им и даваща им възможност да ползват привилегии като активни любители на автомобилите Мицубиши.

 

7. Членовете се отнасят един към друг с нужното уважение, независимо от ранга в Сдружението, опита и социалния статус.

 

-ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

1. Всеки член приема и спазва Устава на Сдружение „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

 

2. Всеки член внася по сметката на Сдружението годишен членски внос. Членският внос се внася до 01 декември ежегодно и се съотнася за календарната година, в която е внесен, считано от .01 септември до 31 август на следващата година.

 

3. Новоприетите членове заплащат членския си внос в месеца, в който са приети за такива, пропорционално за месеците до края на календарната година.

 

4. Членовете на Сдружението, изказват мнение и правят предложения, касаещи дейността на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", в специализирания раздел за членове .

 

-ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО ВЪВ „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ"

 

1. Прекратяването на членството става по желание на самия член, с заявление свободен стил, подадено по електронен път до УС.

 

2. Членството отпада автоматично при непостъпил членски внос до 01 декември, за членство в Клуба от 01 септември до 31 август на следващата година.

 

3. По решение на УС, за действия, уронващи доброто име на клуба или непреодолими различия свързани с дейността на клуба, членството се отнема, като решението се публикува на електронния адрес на форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" в 7/седем/дневен срок, Управителят на клуба излага мотивите довели до изключването. Решението се взима чрез гласуване, с минимум четири гласа „ЗА" от членовете на УС.

 

4. При прекратяване на членството, клубната карта се обявява за невалидна.

 

5. Членството в клуба се прекратява с закриването на клуба като юридическо лице.

 

 

IV.САЙТ И ФОРУМ НА „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ"

 

1. УС на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" създава, финансира и поддържа сайта на Сдружението на адрес - http://www.mitsubishibg.com/, както и публичния форум съм сайта - http://www.mitsubishibg.com/forum/. На цитираните ел. адреси се публикуват електронни справочници, каталози,софтуерни приложения, онлайн информация и консултация по технически въпроси, касаещи автомобилите „Мицубиши". Публикува се достъпна и разбираема информация за мероприятия на и съорганизирани от „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ", предназначени за членове, неорганизирани любители на марката и групи социално слаби лица, нуждаещи се от допълнителни грижи.

 

2. За нуждите на сайта и форума на Сдружението, УС назначава екип от администратори и модератори.

 

3. Броят на администраторите и модераторите се определя от УС на клуба. Назначените администратори и модератори са членове на клуба, като в изключителни случаи се допуска назначените лица да не са такива.

 

4. При назначаването на админо-модераторския екип и определянето на състава му, УС извършва допитване до членовете на клуба, в нарочно създадена тема, в раздела за членове на електронния адрес на форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ". Решението за назначаването на админо-модераторския екип, поименно, се взима чрез гласуване, с минимум четири гласа„ЗА" от членовете на УС.

 

5. Администраторите се грижат за добрата техническа обезпеченост и поддръжка на хардуера и софтуера, необходим за съществуването и достъпа до ел.адреса на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ". Те имат неограничени права да променят, създават, закриват раздели на форума на клуба, да качват или изтриват информация; с действията си поощряват или санкционират потребителите на форума; при нужда преместват, заключват или изтриват теми и отделни мнения .

 

6. Модераторите се грижат за прегледността на публикуваните мнения във форума, извършват тяхна редакция, преместване или изтриване при необходимост; при нужда преместват, заключват или изтриват теми; с действията си поощряват или санкционират потребителите на форума .

 

7. При неправомерни действия на модераторите, потребителите могат да се обърнат за решаване на проблема към администратор.

 

8. При неправомерни действия на администратор, потребителите могат да се обърнат за решаване на проблема към УС на Сдружението.

 

9. Администраторите или модераторите, могат да дадат своята оставка по ел. път, адресирайки я до УС на Сдружението.

 

10. При възникване на непреодолими различия в или част от админо-модераторския екип, УС на Сдружението може да го подмени частично или изцяло. Решение за подмяната се взима с 4 гласа от членовете на УС.

 

V. ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФОРУМА

 

1. Потребители са всички любители на автомобилите Мицубиши, регистрирали се и пишещи във форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

 

2. Регистрацията е свободна, доброволна и безплатна.

 

3. Потребителите спазват правилата на форума, ползват информацията намираща се в него и спазват добрият тон при публикуване на своите мнения в темите. При възникнал проблем могат да се обръщат за съдействие към модератор или администратор от форума.

 

4. При извършено нарушение, потребителите могат да бъдат санкционирани от админо-модераторския екип.

 

VI.ДРУГИ

 

1.Настоящият устав е приет и одобрен от членовете на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" през месец ноември 2012 година.

 

2. Уставът може да бъде променян от членовете на Сдружението, ако за извършената промяна са гласували 2/3 от тях. Гласуването се извършва по електронен път, в нарочно създадена тема, в раздела за членове, на електронният адрес на форума на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" - http://www.mitsubishibg.com/forum/ . Процедурата по промяна на Устава се извършва с процедура в рамките на 15 календарни дни.

 

 

VII.ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1. Управителен съвет, от месец април 2016 година:

 

Управител – Светозар Ангелов Ангелов

 

Зам.управител - Теодора Стефанова Ангелова

 

Членове на УС -

1. Николай Василев

2. Емил Димитров

3. Виктор Асенов

 

2. Фирмен знак на Сдружението:

 

http://www.mitsubishibg.com/лого.jpg

 

 

3. Печат на Сдружението:

 

http://www.mitsubishibg.com/печат.JPG

 

 

4. Администратори и модератори на форума - :link:

 

5. Използвана сметка от Сдружението:

 

EasyPay Фен Клуб Мицубиши България КИН: 3504790799 или IBAN: BG03ESPY40040034604743 (в български лева)

 

6.Членски внос, определя се всяка година от членовете на УС. Текущ членски внос - 30.00 лв.

7.Членска карта:

 

http://www.mitsubishibg.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B01.jpg и http://www.mitsubishibg.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B02.jpg

 

8. Заявление за членство:

 

http://www.mitsubishibg.com/members/form

 

 

9. Процедура за избор на членове на УС на Сдружението:

 

- Чрез онлайн гласуване:

В раздела за членове, в специално отворена тема, членовете правят своите предложения.

Предложенията се сумират в общо класиране.

Първите три кандидатури, събрали най-много предложения, се предлагат на гласуване поименно.

Кандидат, който събере 2/3 от гласовете на гласувалите действащи членове на Сдружението, се счита за избран член на УС на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ".

За незаетите места в УС се гласуват следващите предложения от списъка с първоначалните предложения, до попълване на целият състав на УС.

Ако няма избран кандидат с 2/3 от гласовете на гласувалите действащи членове на Сдружението , първоначалните три кандидатури не се променят.

Извършва се ново гласуване, като за избрани се считат всички кандидати, събрали 50% + 1 глас от гласувалите в определеният срок.

При не събиране и на 50%+1 глас за кандидатурите, Управителят на Клуба назначава служебно членовете на УС.

Всеки от предложените за член на УС на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ" може да си направи отвод, преди да започне гласуването.

Избора на членове на УС се извършва с процедура в рамките на 15 календарни дни.

 

- Чрез гласуване на общо събрание на членовете на клуба:

Гласуването се извършва от всички членове на клуба явили се на назначеното събрание.

Линк за коментара
Сподели в други сайтове

Гост
Тази тема е затворена за допълнителни отговори.
×
×
  • Създаване...